Rättspraxis om offentlighet och sekretess inom personalområdet

Rättspraxis om offentlighet och sekretess inom personalområdet
222 sidor
ISBN 978-91-984528-3-9

RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Den här boken redovisar rättspraxis med särskilt fokus på användbarhet inom personalområdet. Bestämmelserna gäller för statliga myndigheter, kommuner, regioner och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätter samt allmänna domstolar och Arbetsdomstolen redovisas. Ett stort antal beslut av Justitiekanslern och JO redovisas. 

Innehållet har tidigare publicerats i en bok av författaren som nominerades 2011 till en av årets bästa HR-böcker av Sveriges HR-förening i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap. Den boken har delats upp i tre självständiga delar som kompletterar varandra. 

I denna bok har hänvisningar till författningar uppdaterats, framför allt den nya förvaltningslagen och 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Enstaka ändringar av sekretessbestämmelser har lagts till samt hänvisning till ett stort antal nya rättsfall. 

Boken vänder sig till jurister och alla som arbetar med personal- frågor. Den ger en ökad förståelse för aktuella frågor inom området med exempel från verkligheten. Boken kan också användas som lärobok vid utbildning av jurister och personalvetare. 

Författaren Kristina Ahlström är advokat och fil. kand. i pedagogik med mångårig erfarenhet av arbete som jurist vid flera statliga myndigheter. Hon har erfarenhet av både förvaltningsrätt och arbetsrätt från bland annat Kronofogden, Skatteverket, universitets- och högskolesektorn, Regeringskansliet samt har medverkat i flera statliga utredningar. Kristina Ahlström har i dag egen advokatverksamhet. Hon föreläser om olika rättsliga ämnen och har skrivit flera juridiska böcker. Kristina Ahlström belönades med Karnovpriset 2018 för sin kommentar till den nya förvaltningslagen.