Offentlighet och sekretess inom personalområdet blir 3 böcker!

Uppdateringen av boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet är nu klar och den kommer att presenteras i tre böcker. Boken gavs ut av Liber första gången 2011 och nominerades samma år till en av årets bästa HR-böcker av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.

I februari 2020 kommer nu en uppdatering av denna bok att presenteras i tre böcker:

Offentlighet inom personalområdet – Offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden
256 sidor
ISBN 978-91984528-1-5

Sekretess inom personalområdet – Grundläggande bestämmelser och exempel
158 sidor
ISBN 978-91-984528-2-2

Rättspraxis om offentlighet och sekretess inom personalområdet
222 sidor
ISBN 978-91-984528-3-9

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Tillämpningen inom personalområdet följer de grundläggande regler som gäller för alla myndigheter och organ som ska tillämpa offentlighetsprincipen. Böckerna ger en praktiskt och informativ redovisning av förvaltningsrättsliga regler inom personalområdet. I de uppdaterade versionerna har hänsyn tagits till den nya förvaltningslagen och revideringen av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

I böckerna appliceras offentlighetsprincipen på handlingar och situationer som förekommer inom personalområdet. Konkreta exempel lämnas och belysande rättsfallsreferat redovisas.

Böckerna vänder sig till jurister och alla som arbetar med personalfrågor. Den är även av intresse för verksamhetschefer och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet. Boken kan också användas som lärobok vid utbildning av jurister och personalvetare.

Du som har läst den, hör gärna av dig med synpunkter på innehållet, önskemål om frågor du vill ha svar på. Författaren Kristina Ahlström kommer att behandla önskemål om innehåll i den utsträckning det är möjligt. Du kan skicka dina synpunkter i ett e-postmeddelande till förlaget.